stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Syujmyk-Shakh 2013 

  • black
  • Measure: 153 - 156 - 188 - 18,5
  • line Gundogar
  • dam family: Tajfa
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
  1680 Salamat-Shakh
g.-buckskin, 2009
1676 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11  
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
3647 Mamali
chestnut, 1999
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2794 Malka 1069 Kortik
2853 Moksha
3939 Simfoniya
black, 2000
1228 Maksut 2
black, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2922 Sakata
bay, 1993
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sajathanum 985 Dagestan
1726 Arfa

Offspring

2017 - bay colt Sagadat-Shakh from 1412 Galaly

2018 - bl. colt Sanar-Shakh from Tsair Shael 2009 (Makka - Ajdzhan)

2020 - bl. filly Salama-Shakh from Khalil Shael 2015 (Khair - Yafit Shael)