stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Simfoniya 2000 

  • 3939
  • black
  • Measure: 157 - 157 - 187 - 19,0
  • line Fakirpelvan
  • dam family: Tajfa
  • Birthplace: Akhalt-Service Stud, Russia
  1228 Maksut 2
black, 1989
1083 Omar
black, 1981
910 Opal 828 Fakirpelvan  
1310 Ovgan
1631 Oktava 932 Khorgos
1627 Ovodan
2014 Mushmula
buckskin, 1981
960 Muhtar 858 Ametist
1609 Melekush
1305 Moroshka 763 Master
1131 Asa 26
2922 Sakata
bay, 1993
1069 Kortik
bay, 1985
969 Rokot 902 Kyrgy
1842 Rovshan
1987 Korsika 897 Kizil
1547 Karusel
2450 Sajathanum
chestnut, 1985
985 Dagestan 935 Yulduz
1685 Fakia
1726 Arfa 858 Ametist
1416 Aishat

Offspring

2008 - pal. colt Gajduvsyz-Shakh from 1412 Galaly

2009 - bl. filly Savanna-Shakh from 1676 Sajvan

2010 - bay filly Galsa-Shakh from 1412 Galaly

2012 - bay filly Suluu-Shakh from Paj

2013 - buck. filly Syujmyk-Shakh from 1680 Salamat-Shakh

2014 - bl. filly Suyukli-Shakh from 1160 Garant

2015 - bl. colt Samgar-Shakh from 1160 Garant

2016 - buck. filly Simbar-Shakh from Bartang

2017 - bl. colt Suranbaj-Shakh from Bartang

2018 - ch. colt Amar-Shakh from Tsair Shael (Makka Shael - Ajdzhan)