stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Savanna-Shakh 2009 

  • black
  • Measure: 158 - 167 - 186 - 19,0
  • line Gundogar
  • dam family: Tajfa
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
  1676 Saivan
black, 2000
1189 Dialog
g.-buckskin, 1986
870 Garem 11 699 Gundogar  
1597 Mantiya 7
1764 Doka 3 897 Kizil
1821 Mekan
2938 Sonata
chestnut, 1990
1101 Turali 935 Yulduz
1685 Fakia
1856 Sudba 929 Final
1327 Saiga
3939 Simfoniya
black, 2000
1228 Maksut 2
black, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2922 Sakata
bay, 1993
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sajathanum 985 Dagestan
1726 Arfa