stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Sansar-Shakh 2021 

  • 13022021
  • black
  • line Gundogar
  • dam family: Kiz
  • Birthplace: Shah-Teke Stud Farm, Moscow, Russia
   Sarmat-Shakh
cremello, 2013
1680 Salamat-Shakh
g.-buckskin, 2009
1676 Saivan 1189 Dialog  
2938 Sonata
3647 Mamali 1228 Maksut 2
2794 Malka
3885 Rovana
palomino, 2004
1638 Piastr 1095 Polot
2434 Pudokhan
2917 Rampa 1087 Parakhat
2439 Rena
 Arzigul-Shakh
black, 2015
1160 Garant (Akhal 2nd)
black, 1991
1052 Gubalak 5 944 Gaukhar 4
1800 Keramika 12
1872 Tsitata 4 860 Ararat
1697 Zikada
3039 Aigul
palomino, 1998
 Melekhan 1058 Dost
 Meleperi
 Adzhap 1036 Gadyr
2467 Sulgun