stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Sanar-Shakh 2018 

  • black
  • line Posman
  • dam family: Tajfa
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
   Tsair-Shael
black, 2009
1554 Makka-Shael
grey, 2004
1166 Gayaz 1150 Gajgysyz  
2883 Pampa
3047 Ajdzhan-Shael 1185 Dzhasman
2536 Ajran
3047 Ajdzhan-Shael
bay, 2000
1185 Dzhasman 1115 Yasman 9
2250 Damdzha
2536 Ajran 1083 Omar
2154 Atlasnaya
 Syujmyk-Shakh
black, 2013
1680 Salamat-Shakh
g.-buckskin, 2009
1676 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
3647 Mamali 1228 Maksut 2
2794 Malka
3939 Simfoniya
black, 2000
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2922 Sakata 1069 Kortik
2450 Sajathanum