stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Sagadat-Shakh 2017 

  • bay
  • Measure: 158 - 162 - 180 - 20,5 (3)
  • line Sovkhoz 2nd
  • dam family: Tajfa
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
  1412 Galaly
l.-buckskin, 2000
1285 Sunkar 21
buckskin, 1989
1098 Saklanma 1010 Sovkhoz 2nd  
1843 Sabyrli
2196 Gernika 8 946 Gomon 4
1819 Malaysia 17
2989 Yalkym 2nd
buckskin, 1993
 Algyrgush 938 Agyrbash
1933 Gulsaira
2990 Yalkym 977 Arkadag
2086 Yaprak
 Syujmyk-Shakh
black, 2013
1680 Salamat-Shakh
g.-buckskin, 2009
1676 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
3647 Mamali 1228 Maksut 2
2794 Malka
3939 Simfoniya
black, 2000
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2922 Sakata 1069 Kortik
2450 Sajathanum