stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Mirgalim-Shakh 2019 

  • bay
  • Measure: 158 - 0 - 162 - 19 ( 2,5 y)
  • line Gelishikli
  • dam family: Tajfa
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
  • «The Winner of the Race Season Opening Prize» (2022)
  1573 Melebaidak
g.buckskin, 2002
1056 Dasht
bay, 1984
943 Arslan 697 Gelishikli  
1112 Alsona
1769 Dorbaital 883 Kaltaman
1488 Dzhakhan
1998 Malva
buckskin, 1981
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantiya 7
1820 Medeja 27 858 Ametist
1609 Melekush
 Agayana-Shakh
black, 2014
1160 Garant (Akhal 2nd)
black, 1991
1052 Gubalak 5 944 Gaukhar 4
1800 Keramika 12
1872 Tsitata 4 860 Ararat
1697 Zikada
3087 Akylly
bay, 2005
 Garadil 989 Karader
2180 Garasar
 Ailar  Yalkymli 2nd
2127 Altynai