stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Gaya-Shakh 2012 

  • bay
  • Measure: 161 - 168 - 195 - 19,5
  • line Gundogar
  • dam family: Kizyl Mer
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
  1458 Gudzhurly
buckskin, 2000
1174 Goar 17
buckskin, 1986
944 Gaukhar 4 870 Garem 11  
1616 Merkenka 20
2005 Menaka 15 959 Moment 13
1725 Arteria 11
2180 Garasar
black, 1984
957  Kopel 899 Komek
1690 Final
1977 Kekene 685 Angar
1558 Kepele
3333 Gensilik
black, 2007
1676 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
3392 Gumberi
bay, 2003
1079 Melesur 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2243 Guriya 870 Garem 11
1478 Gyrdy

Offspring

2017 - buck. filly Garam-Shakh from Bartang

2018 - d.-buck. colt Galigaraj-Shakh from Gedem-Shakh

2021 - buck. filly Gelin-Shakh from Bartang

2023 - buck. colt Birinchi-Shakh from Bartang

2024 - buck. colt Badarkhan-Shah from Bartang