stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Galigaraj-Shakh 2018 

  • d.-buckskin
  • Measure: 161 - 0 - 180 - 20,0 (3y)
  • line Sovkhoz 2nd
  • dam family: Kizyl Mer
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
   Gedem-Shakh
palomino, 2012
1412 Galaly
l.-buckskin, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma  
2196 Gernika 8
2989 Yalkym 2nd  Algyrgush
2990 Yalkym
3316 Garlygach
bay, 2001
1293  Farukh 19 949 Dornazarbek
1867 Feja 2nd
2686 Gulshen 1189 Dialog
1918 Gaskon
 Gaya-Shakh
bay, 2012
1458 Gudzhurly
buckskin, 2000
1174 Goar 17 944 Gaukhar 4
2005 Menaka 15
2180 Garasar 957  Kopel
1977 Kekene
3333 Gensilik
black, 2007
1676 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
3392 Gumberi 1079 Melesur
2243 Guriya