stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Gajsar-Shakh 2020 

  • l.-buckskin
  • Measure: 156 - 0 - 169 - 20 (1y 9m.)
  • line Mele Kush
  • dam family: Gyarsashli
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
   Ganimed-Shakh
buckskin, 2015
 Bartang
perlino, 2011
1717 Tyllagush 2nd 1291 Tyllanur  
 Sajhally (Sergi)
3240 Bagira (Gulpasyl) 989 Karader
2436 Pynkhan
3647 Mamali
chestnut, 1999
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2794 Malka 1069 Kortik
2853 Moksha
3337 Gerkana-Shakh
bay, 2007
1412 Galaly
l.-buckskin, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma
2196 Gernika 8
2989 Yalkym 2nd  Algyrgush
2990 Yalkym
3316 Garlygach
bay, 2001
1293  Farukh 19 949 Dornazarbek
1867 Feja 2nd
2686 Gulshen 1189 Dialog
1918 Gaskon