stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Gainiyar-Shakh 2021 

  • 09052021
  • buckskin
  • Measure: 148 - 152 - 17,5 (1y)
  • line El
  • dam family: Gyarsashli
  • Birthplace: Shah-Teke Stud Farm, Moscow, Russia
   Alisher Shael
d.-buckskin, 2015
1335 Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush 1063 Karasukhum  
1843 Sabyrli
2538 Aita 870 Garem 11
2097 Azaliya
4063 Sharida-Shael
grey, 2001
1166 Gayaz 1150 Gajgysyz
2883 Pampa
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damdzha
3337 Gerkana-Shakh
bay, 2007
1412 Galaly
l.-buckskin, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma
2196 Gernika 8
2989 Yalkym 2nd  Algyrgush
2990 Yalkym
3316 Garlygach
bay, 2001
1293  Farukh 19 949 Dornazarbek
1867 Feja 2nd
2686 Gulshen 1189 Dialog
1918 Gaskon