stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Burgut-Shakh 2022 

  • 22022022
  • perlino
  • Measure: 161 - 175 - 19,5 ( 2 y.o.)
  • line Mele Kush
  • dam family: Oraz Niyaz Karadashli
  • Birthplace: Shah-Teke Stud Farm, Moscow, Russia
   Bartang
perlino, 2011
1717 Tyllagush 2nd
g.-buckskin, 2000
1291 Tyllanur 1014 Telekush 2nd  
2108 Aisulu
 Sajhally (Sergi) 1146 Vepaly
2920 Sabrina (Sarbina)
3240 Bagira (Gulpasyl)
black, 1998
989 Karader 894 Kerven
1520 Elsona
2436 Pynkhan 914 Polotli
1518 Ельмая
 Aisel-Shakh
black, 2017
 Sarmat-Shakh
cremello, 2013
1680 Salamat-Shakh 1676 Saivan
3647 Mamali
3885 Rovana 1638 Piastr
2917 Rampa
3087 Akylly
bay, 2005
 Garadil 989 Karader
2180 Garasar
 Ailar  Yalkymli 2nd
2127 Altynai