stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Avar Shael 2022 

  • 01052022
  • l.bay
  • Measure: 145-147-17,5 ( 1y.o.)
  • line El
  • dam family: Airan
  • Birthplace: stud farm Shael
   Alisher Shael
d.-buckskin, 2015
1335 Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush 1063 Karasukhum  
1843 Sabyrli
2538 Aita 870 Garem 11
2097 Azaliya
4063 Sharida-Shael
grey, 2001
1166 Gayaz 1150 Gajgysyz
2883 Pampa
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damdzha
05052018 Avdali Shael
palomino, 2018
 Gaon Shael
buckskin, 2009
1409 Gazyr Shael 1079 Melesur
2643 Gezerli 27
3439 Dzhagali 1185 Dzhasman
2647 Geli
2013 Aichin
l.bay, 2013
1160 Garant (Akhal 2nd) 1052 Gubalak 5
1872 Tsitata 4
3047 Ajdzhan-Shael 1185 Dzhasman
2536 Ajran