stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Asila-Shah 2024 

  • 23032024
  • d.buckskin
  • line Gundogar
  • dam family: Oraz Niyaz Karadashli
  • Birthplace: Shah-Teke stud farm, Moscow, Russia
   Sarmat-Shakh
cremello, 2013
1680 Salamat-Shakh
g.-buckskin, 2009
1676 Saivan 1189 Dialog  
2938 Sonata
3647 Mamali 1228 Maksut 2
2794 Malka
3885 Rovana
palomino, 2004
1638 Piastr 1095 Polot
2434 Pudokhan
2917 Rampa 1087 Parakhat
2439 Rena
 Asmanur-Shakh
bay, 2019
1573 Melebaidak
g.buckskin, 2002
1056 Dasht 943 Arslan
1769 Dorbaital
1998 Malva 870 Garem 11
1820 Medeja 27
3087 Akylly
bay, 2005
 Garadil 989 Karader
2180 Garasar
 Ailar  Yalkymli 2nd
2127 Altynai