stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Amar-Shakh 2018 

  • chestnut
  • Measure: 153 - 150 - 160 - 19,0 (2)
  • line Posman
  • dam family: Tajfa
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
   Tsair-Shael
black, 2009
1554 Makka-Shael
grey, 2004
1166 Gayaz 1150 Gajgysyz  
2883 Pampa
3047 Ajdzhan-Shael 1185 Dzhasman
2536 Ajran
3047 Ajdzhan-Shael
bay, 2000
1185 Dzhasman 1115 Yasman 9
2250 Damdzha
2536 Ajran 1083 Omar
2154 Atlasnaya
3939 Simfoniya
black, 2000
1228 Maksut 2
black, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2922 Sakata
bay, 1993
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sajathanum 985 Dagestan
1726 Arfa