stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 st. Aliaskar-Shakh 2019 

  • bay
  • Measure: 98 - 0 - 83 - 12,0 (3 дн.)
  • line Gelishikli
  • dam family: Ajrma
  • Birthplace: Shakh-Teke Stud, Moscow, Russia
  1573 Melebaidak
g.buckskin, 2002
1056 Dasht
bay, 1984
943 Arslan 697 Gelishikli  
1112 Alsona
1769 Dorbaital 883 Kaltaman
1488 Dzhakhan
1998 Malva
buckskin, 1981
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantiya 7
1820 Medeja 27 858 Ametist
1609 Melekush
 Ajgyuler-Shakh
buckskin, 2015
1412 Galaly
l.-buckskin, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma
2196 Gernika 8
2989 Yalkym 2nd  Algyrgush
2990 Yalkym
3225 Afrodita-SuTek
bay, 2004
1668 Rovayat 1248 Orlan
2917 Rampa
2517 Agama 1124 Alada
2191 Gel