stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Akylly 2005 

  • 3087
  • bay
  • Measure: 154 - 154 - 185 - 19,0
  • line Kir Sakar
  • dam family: Oraz Niyaz Karadashli
  • Birthplace: Sak Stud, Turkmenistan
   Garadil
black, 1993
989 Karader
black, 1977
894 Kerven 736 Keimir  
1355 Talant
1520 Elsona 685 Angar
1524 Enish
2180 Garasar
black, 1984
957  Kopel 899 Komek
1690 Final
1977 Kekene 685 Angar
1558 Kepele
 Ailar
bay, 1991
 Yalkymli 2nd
chestnut, 1977
896 Kerogli 721 Kaplan
1256 Kizilgyl
1425 Akcha (Melekeik) 778 Murgab
1399 Eiermez
2127 Altynai
bay, 1983
945 Gerden 721 Kaplan
1243 Kachahchi
1721 Altyngash 685 Angar
1670 Tazagul

Offspring

2011 - buck. colt Gudzhur-Shakh from 1412 Galaly

2012 - bay colt Rubai-Shakh from 1661 Rabat

2013 - buck. filly Agala-Shakh from 1680 Salamat-Shakh

2014 - bl. filly Agayana-Shakh from 1160 Garant

2015 - bl. filly Abzel-Shakh from Bartang

2016 - bay filly Alibet-Shakh from 1412 Galaly

2017 - bl. filly Aisel-Shakh from Sarmat-Shakh

2018 - bl. filly Ajsun-Shakh from Sarmat-Shakh

2019 - bay filly Asmanur-Shakh from 1573 Melebajdak

2020 - buck. colt Gayarhan-Shakh from 1412 Galaly

2021 - bay colt Paizat-Shakh from Polangush-Shakh