stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Ailana-Shah 2024 

  • 02032024
  • black
  • line Gundogar
  • dam family: Oraz Niyaz Karadashli
  • Birthplace: Shah-Teke stud farm, Moscow, Russia
   Polatgush-Shakh
black, 2015
1160 Garant (Akhal 2nd)
black, 1991
1052 Gubalak 5 944 Gaukhar 4  
1800 Keramika 12
1872 Tsitata 4 860 Ararat
1697 Zikada
3811 Pandora
black, 2004
1668 Rovayat 1248 Orlan
2917 Rampa
3867 Prima 1231 Mangyt
2892 Pervana
 Aisel-Shakh
black, 2017
 Sarmat-Shakh
cremello, 2013
1680 Salamat-Shakh 1676 Saivan
3647 Mamali
3885 Rovana 1638 Piastr
2917 Rampa
3087 Akylly
bay, 2005
 Garadil 989 Karader
2180 Garasar
 Ailar  Yalkymli 2nd
2127 Altynai