stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Aigerim-Shakh 2023 

  • 15032023
  • black
  • Measure: 148 - 159 - 18 ( 1 y.o)
  • line Sovkhoz 2-nd
  • dam family: Oraz Niyaz Karadashli
  • Birthplace: Shah-Teke Stud farm, Moscow, Russia
   Gaon Shael
buckskin, 2009
1409 Gazyr Shael
black, 1999
1079 Melesur 1010 Sovkhoz 2nd  
2051 Sakharnaya
2643 Gezerli 27 1083 Omar
2187 Gvozdika 13
3439 Dzhagali
buckskin, 1998
1185 Dzhasman 1115 Yasman 9
2250 Damdzha
2647 Geli 1038 Gaisan 7
2003 Melegyl
 Agayana-Shakh
black, 2014
1160 Garant (Akhal 2nd)
black, 1991
1052 Gubalak 5 944 Gaukhar 4
1800 Keramika 12
1872 Tsitata 4 860 Ararat
1697 Zikada
3087 Akylly
bay, 2005
 Garadil 989 Karader
2180 Garasar
 Ailar  Yalkymli 2nd
2127 Altynai