stud farm
  • Русский
  • English
  • China

 mare Agilya-Shakh 2023 

  • 13022023
  • buckskin
  • Measure: 151 - 157 - 18 ( 1y 2 m)
  • line Sovkhoz 2nd
  • dam family: Oraz Niyaz Karadashli
  • Birthplace: Shah-Teke Stud Farm, Moscow, Russia
   Gaon Shael
buckskin, 2009
1409 Gazyr Shael
black, 1999
1079 Melesur 1010 Sovkhoz 2nd  
2051 Sakharnaya
2643 Gezerli 27 1083 Omar
2187 Gvozdika 13
3439 Dzhagali
buckskin, 1998
1185 Dzhasman 1115 Yasman 9
2250 Damdzha
2647 Geli 1038 Gaisan 7
2003 Melegyl
 Aisel-Shakh
black, 2017
 Sarmat-Shakh
cremello, 2013
1680 Salamat-Shakh 1676 Saivan
3647 Mamali
3885 Rovana 1638 Piastr
2917 Rampa
3087 Akylly
bay, 2005
 Garadil 989 Karader
2180 Garasar
 Ailar  Yalkymli 2nd
2127 Altynai